10 yachts by Pavlik Design Team

  • Broward Marine
  • 34.14m
  • 1999

  • Maiora
  • 31.00m
  • 2001