Egeria Yachts   58 m •  2012
Ceksan   46.09 m •  1993