Rysco   56.62 m •  1980
Rysco   53.34 m •  1977
Rysco   49.56 m •  1976