2 yachts by Samos Shipyard

  • Samos Sy
  • 27.74m
  • 1949