Samos Sy

VIKING STAR

Samos Sy   35.05 m •  1959

HERMES

Samos Sy   27.74 m •  1949