Striker Yachts

BORA

Striker Yachts   28.13 m •  1978