Svendborg Skibs

CORAL STAR

Svendborg Skibs   35.2 m •  1955

LE CANARD

Svendborg Skibs   26 m •  1949

SPIRIT OF ROMO

Svendborg Skibs   25.64 m •  1973