Svendborg Skibs   35.2 m •  1955
Svendborg Skibs   26 m •  1949