VBG Super Yachts

BARAKA

VBG Super Yachts   40 m •  2010

LIONESS

VBG Super Yachts   39.8 m •  2015

CLAREMONT

VBG Super Yachts   32 m •  2009