Alukraft

Alukraft   64.34 m •  1989
Alukraft   42.06 m •  1984
Alukraft   39.81 m •  1989
Proteksan   38.13 m •  1986
MCP Yachts   36.58 m •  1993