Carp-Navi   38.04 m •  1989
Carp-Navi   31.7 m •  1988