FREIRE NB-724

Freire   111.85 m •  2023

FALKOR (TOO)

Freire   110.6 m •  2011

FREIRE NB-729

Freire   105 m •  2024

OCEANXPLORER

Freire   87.1 m •  2010

NAIA

Freire   73.6 m •  2011