Kemp R

Kemp R   36.58 m •  1979
Kemp R   32.61 m •  1969