Lake Washington Shipyard

Lake Washington Shipyard   38.1 m •  1936