Lake Washington Shipyard

SACAJAWEA

Lake Washington Shipyard   38.1 m •  1936