FUNKY CHOICE

Logos Marine   35 m •  2010

SEYA

Logos Marine   34.6 m •  2008

QUARANTA

Logos Marine   33.7 m •  2013