President Marine

ZARINA

President   32.52 m •  2009

SCOTT FREE

President   32.52 m •  2007

GLEN ELLEN

President   28.9 m •  2001

MAGICAL DAYS

President   26.52 m •  2007

LANCETTA 800

President   24.35 m •  1997