Nereids   49.7 m •  2005
Nereids   47.09 m •  2008
Amtec Turkey   47 m •  2004
Ursa Tersanesi   38.12 m •  2008
Gulf Craft   37.54 m •  2021
Gulf Craft   37.54 m •  2022
Gulf Craft   37.54 m •  2024
Gulf Craft   37.54 m •  2023
Bordo   36 m •  2000
Akdeniz   35.84 m •  1997
Aydos   34.7 m •  2012
Bordo   32 m •  1993
Adik   30 m •  2002
Evolve   28.99 m •  2002
Nereids   24 m •  2007