Zygmund Choren

Odys   64 m •  2011
Gdanska   48.49 m •  1985