Yener Yat   34.2 m •  2011
AvA Yachts   33.6 m •  2019
AvA Yachts   33.6 m •  2022
RMK Marine   32.64 m •  2001
AvA Yachts   27.2 m •  2021
AvA Yachts   26.2 m •  2024