Viareggio Superyachts (VSY)   63.8 m •  2020
Sunrise   44.85 m •  2009
Sunrise   44.8 m •  2014
CNB   28.45 m •  2002
Lynx Yachts   27.4 m •  2022
Lynx Yachts   27.3 m •  2020
Lynx Yachts   27.1 m •  2019
JFA Yachts   26.25 m •  2018