14 yachts by Kerim Demir

 • Bilgin
 • 31.50m
 • 2007

 • Mengi-Yay
 • 37.00m
 • 1996

 • Mengi-Yay
 • 32.00m
 • 2011

 • Mengi-Yay
 • 35.00m
 • 2011