CMN   42.37 m •  1993
Notika Teknik   32.6 m •  1998
Custom   26.5 m •  2009
JFA Yachts   26.38 m •  2014
JFA Yachts   26.25 m •  2018