3 yachts by Mlinaric, Henry & Zervudachi

  • Hodgdon
  • 25.48m
  • 1989