Ray Kemp

PRINCESS ILUKA

Kemp R   36.58 m •  1979

DENNISON STAR

Kemp R   32.61 m •  1969