HORIZONT GUNDOGAN

Bayar 27.74 m1996
GUESTS
17
HORIZONT GUNDOGAN is a27.74 mSail Yacht .She was built by Bayar and delivered in 1996 .with power coming from a Diesel engine. She can accommodate up to 17 people.She was designed by Macit Gundoglu.

Specifications

YACHTS LIKE THIS

WHITE WINGS

Bayar |   38.1 m |   2000

MARIE GALANTE

Bayar |   34.02 m |   1996

MURAT II

Bayar |   26.82 m |   1993

DORUK REIS

Bayar |   27.31 m |   1992

ECCE NAVIGO

Bayar |   34.02 m |   1997

WICKED FELINA

Bayar |   34.02 m |   1997

HIC SALTA

Bayar |   42.5 m |   2006

CENGIZ BEY

Bayar |   26.82 m |   1996

BLACKCAT 50

Baltic |   50.44 m |   2022

IKIGAI

JFA Yachts |   25.13 m |   2002

MORE YACHTS

HIC SALTA

Bayar |   42.5 m |   2006

WHITE WINGS

Bayar |   38.1 m |   2000

DORUK REIS

Bayar |   27.31 m |   1992

MURAT II

Bayar |   26.82 m |   1993

CENGIZ BEY

Bayar |   26.82 m |   1996

WICKED FELINA

Bayar |   34.02 m |   1997

ECCE NAVIGO

Bayar |   34.02 m |   1997

MARIE GALANTE

Bayar |   34.02 m |   1996

SPONSORED LISTINGS