Karides Yachts   41.15 m •  2013
Peri Yachts   40.75 m •  2011
Lloyds   40 m •  1990
Cobra Yacht   38.2 m •  2008
FX Yachts   38.2 m •  2016
Peri Yachts   37.75 m •  2012
Peri Yachts   37.75 m •  2011
Peri Yachts   36.88 m •  2008
Peri Yachts   31.4 m •  2007
FX Yachts   28.85 m •  2014
Peri Yachts   28.74 m •  2010
Peri Yachts   28.74 m •  2011
Peri Yachts   28.74 m •  2007
Peri Yachts   28.74 m •  2008
Peri Yachts   28.74 m •  2009