CHAPTER 3

Numarine   37.17 m •  2022

OTAM SD35

Otam   35.3 m • 

GIPSY

Otam   35.2 m •  2016

ELENI

CBI-Navi   33.7 m •  2004

MARLA

Numarine   32.5 m •  2017

ZARANIA

Numarine   32.5 m •  2020

CALLIOPE

Numarine   32.5 m •  2018

Q.M.

Numarine   32.5 m •  2019

EROS

Numarine   32 m •  2016

DOLCE VITA

Numarine   32 m •  2017

VICTORY

Numarine   31.08 m •  2015

CARAMEL

Numarine   31.08 m •  2010

BARAKA

Numarine   31.08 m •  2009

A.MEY

Numarine   31.08 m •  2007

POMALIS

Numarine   31.08 m •  2008

NEPTUNE

Numarine   31.08 m •  2011

LAVIN-YA

Numarine   25.89 m •  2021

KAI

Numarine   25.89 m •  2021

MARINAR

Numarine   25.89 m •  2019

TUBABU

Numarine   25.89 m •  2020

NOMAD

Numarine   25.89 m •  2020

LADY STEFANI

Numarine   25.89 m •  2018

NUMARINE 26XP

Numarine   25.89 m •  2022

MAORIA

Numarine   25.89 m •  2021

NUMARINE 26XP

Numarine   25.89 m •  2023

QUEEN A

Numarine   25.89 m •  2022

MIOUCH

Numarine   25.89 m •  2019

ATA G

Numarine   25.89 m •  2020

BADE

Numarine   25.89 m •  2020

GET LUCKY

Numarine   25.89 m •  2020

NAP TIME

Numarine   25.89 m •  2022

ALMAR

Numarine   25.89 m •  2022

LARISSA

Numarine   25.89 m •  2022

SUN RISE

Numarine   25.89 m •  2019

MINELLA

Numarine   25.89 m •  2021

CARA MONTANA

Otam   25.85 m •  2019

GIOIA

Numarine   25.68 m •  2018

ALAGI

Otam   25.5 m •  2010

EGOISTE

Otam   25.5 m •  2005

ATTITUDE

Otam   25.5 m •  2020

MR BROWN

Otam   25.5 m •  2012

MYSTERE

Otam   25.5 m •  2017