OTAM SD35

Otam   35.3 m •  2024

GIPSY

Otam   35.2 m •  2016

CARA MONTANA

Otam   25.85 m •  2019

ALAGI

Otam   25.5 m •  2010

EGOISTE

Otam   25.5 m •  2005

ATTITUDE

Otam   25.5 m •  2020

MYSTERE

Otam   25.5 m •  2017

MR BROWN

Otam   25.5 m •  2012