6 yachts by Frank Neubelt

  • Hotchya
  • 34.96m
  • 2006

  • Moonen
  • 34.00m
  • 1997

  • YBM
  • 26.91m
  • 1998