34 yachts by Horizon - Drettmann

 • Horizon - Drettmann
 • 28.65m
 • 2000

 • Horizon - Drettmann
 • 24.99m
 • 2001

 • Horizon - Drettmann
 • 25.30m
 • 2002

 • Horizon - Drettmann
 • 26.82m
 • 2002

 • Horizon - Drettmann
 • 32.00m
 • 2002