8 yachts by Ibrahim Karatas

 • Mengi-Yay
 • 33.90m
 • 2016

 • Evadne Yachts
 • 36.00m
 • 2009

 • Mengi-Yay
 • 36.07m
 • 2010

 • Arkin Pruva
 • 42.50m
 • 2009

 • Mengi-Yay
 • 41.00m
 • 2012

 • Mengi-Yay
 • 33.53m
 • 2015