Royal Denship   70 m •  2002
Royal Denship   63.84 m •  2006
Dragomar   48.49 m •  1993
Palmer Johnson   45.51 m •  1994
Palmer Johnson   43.59 m •  1994
Nishii Zosen - Sterling   43.28 m •  1986
Palmer Johnson   43.28 m •  1997
Abeking & Rasmussen   42.37 m •  1985
Palmer Johnson   41.9 m •  2000
Palmer Johnson   39 m •  2000
Royal Denship   38.6 m •  2001
Palmer Johnson   38.5 m •  1987
Palmer Johnson   37.03 m •  1995
Palmer Johnson   34.14 m •  2002
Cheoy Lee   31 m •  1992
Cheoy Lee   29.57 m •  1987
Trident   29.44 m •  1993
Cheoy Lee   29.41 m •  1990
Queenship   28.96 m •  2002
Morgan Yachts   28.35 m •  2008
Cheoy Lee   28.35 m •  1986
Morgan Yachts   28.35 m •  2011
Cheoy Lee   28.19 m •  1999
Cheoy Lee   28.19 m •  2000
Cheoy Lee   28.19 m •  2000
Cheoy Lee   28.17 m •  2011
Cheoy Lee   28.04 m •  1991
Cheoy Lee   28.04 m •  1991
Cheoy Lee   28.04 m •  1988
Cheoy Lee   28.04 m •  1990
Cheoy Lee   28.04 m •  1989
Cheoy Lee   28.04 m •  1988
Cheoy Lee   27.83 m •  1989
Cheoy Lee   27.71 m •  2007
Cheoy Lee   27.71 m •  2007
Cheoy Lee   27.52 m •  2000
Cheoy Lee   27.43 m •  1996
Cheoy Lee   27.41 m •  2006
Cheoy Lee   26.52 m •  2006
Queenship   26.52 m •  2001
Cheoy Lee   26.49 m •  1997
Cheoy Lee   26.49 m •  1998
Cheoy Lee   26.21 m •  1998
Baglietto   26 m •  1994
Paupitz   25.91 m •  1983
Cheoy Lee   25.88 m •  2006
Cheoy Lee   25.6 m •  2006
Cheoy Lee   25.36 m •  1987
Cheoy Lee   25.36 m •  1989
Cheoy Lee   25.36 m •  1989