DREAMER

Hargrave Custom Yachts   41.5 m •  2010

MESMERIZE

Hargrave Custom Yachts   38.1 m •  2013

THE HIGHLANDER

Feadship   35.66 m •  1967

RENAISSANCE

Hargrave Custom Yachts   35.4 m •  2016

HYPERION

HSY Yachts   35.35 m •  2021

ROMEO FOXTROT

HSY Yachts   35.35 m •  2022

SANDRINE

Hargrave Custom Yachts   35.05 m •  2007

BRITANNIA

Broward Marine   35.05 m •  1990

MISSY B II

Hargrave Custom Yachts   35.05 m •  2004

BRANDI WINE

Hargrave Custom Yachts   34.75 m •  2009

MISS TRACY

Hargrave Custom Yachts   34.7 m •  2012

SEA STAR

Hargrave Custom Yachts   33.22 m •  2001

BEACHFRONT

Hargrave Custom Yachts   32.92 m •  2005

HARGRAVE 107

Hargrave Custom Yachts   32.6 m •  2022

EXIT STRATEGY

Hargrave Custom Yachts   32.22 m •  2006

DOZER

Broward Marine   32 m •  1991

MON SHERI

Broward Marine   32 m •  1990

AMIXTLI

Broward Marine   31.46 m •  1990

AUDACITY

Broward Marine   31.39 m •  1990

SASSY

Hargrave Custom Yachts   31.1 m •  2016

LOLA T

Hargrave Custom Yachts   31.1 m •  2016

SEAS THE DAY

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2015

LADY DEENA 2

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2011

ALL THAT JAZZ

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2008

PINGUINITO

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2013

HIGH RISE

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2010

CARBON COPY

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2013

SEA YOU LATER

Hargrave Custom Yachts   30.78 m •  2009

DONNA MARIE

Hargrave Custom Yachts   30.48 m •  2010

VITESSE

Hargrave Custom Yachts   30.48 m •  2007

LA DOLCE VITA

Hargrave Custom Yachts   30.48 m •  2009

COCKTAILS

Hargrave Custom Yachts   30.48 m •  2006

SANCTUARY

Hargrave Custom Yachts   30.48 m •  2001

ANDIAMO

Broward Marine   30.48 m •  1991

LIMITLESS

Hargrave Custom Yachts   30.48 m •  2010

LIMITLESS

Hargrave Custom Yachts   30.18 m •  2005

TIGERS EYE

Hargrave Custom Yachts   29.87 m •  2007

INEVITABLE

Hargrave Custom Yachts   29.7 m •  2002

HAPPY

Hargrave Custom Yachts   29.7 m •  2005

NEXT CHAPTER

Hargrave Custom Yachts   29.57 m •  2004

ANDIAMO

Hargrave Custom Yachts   29.57 m •  2006

HUNTRESS

Hargrave Custom Yachts   29.3 m •  2007

B HAPPY

Hargrave Custom Yachts   29.26 m •  2004

MY ANGEL

Hargrave Custom Yachts   29.26 m •  2007

FLY BOYS

Hargrave Custom Yachts   28.96 m •  2002

FREEDOM

Hargrave Custom Yachts   28.96 m •  2016

HIGH COTTON

Hargrave Custom Yachts   28.96 m •  2000

SASSY

Hargrave Custom Yachts   28.9 m •  2003