Ada Yacht Works   50 m •  2025
Ada Yacht Works   49.99 m •  2019
Ada Yacht Works   49.99 m •  2018
Sijperda   48.35 m •  2004
Mengi-Yay   47.8 m •  2022
Mengi-Yay   47.3 m •  2023
Mengi-Yay   47.2 m •  2022
Mengi-Yay   46.6 m •  2021
Mengi-Yay   45 m •  2016
Mengi-Yay   43.6 m •  2019
Yildiz Gemi   43.06 m •  2020
Mengi-Yay   43 m •  2023
Mengi-Yay   42.5 m •  2021
Mengi-Yay   41.1 m •  2012
Mengi-Yay   41 m •  2012
Yildiz Gemi   41 m •  2021
Liman   40.57 m •  2014
Mengi-Yay   40 m •  2019
CBI-Navi   39.2 m •  2010
Mengi-Yay   39 m •  2023
SES Yachts   37 m •  2022
Van Der Valk   36.8 m •  2015
Ocean King   36.8 m •  2023
Mengi-Yay   36.5 m •  2015
Van Der Valk   34.04 m •  2023
Mengi-Yay   34 m •  2017
Van Der Valk   32.92 m •  2022
Mengi-Yay   31.7 m •  2017
Mengi-Yay   31.7 m •  2015
Cerri Cantieri Navali   31.2 m •  2019
Neta Marine   30.78 m •  2007
Mulder Shipyard   30 m •  2014
Icon Yachts   29.22 m •  2024
Van Der Valk   28.5 m •  2020
Mulder Shipyard   28 m •  2010
Van Der Valk   27.9 m •  2017
Van Der Valk   27.3 m •  2021
Mulder Shipyard   27.1 m •  2001
Mengi-Yay   27 m •  2016
Van Der Valk   27 m •  2017
Timmerman   26.4 m •  2009
Timmerman   26.4 m •  2012
Van Der Valk   26 m •  2018
Van Der Valk   26 m •  2014
Black Sea Yachts   25.2 m •  2012
Van Der Valk   24.95 m •  2015
Mulder Shipyard   24.75 m •  2003