Hayashikane   100.89 m •  1999
IHC Verschure   77.4 m •  1974
Royal Hakvoort Shipyard   61 m •  2024
Royal Hakvoort Shipyard   61 m •  2016
Amels   57.7 m •  1986
Amels   57 m •  1985
Feadship   55.99 m •  1984
Brooke Marine   54 m •  1989
Oskarshamns Varv - Swedeship   52.76 m •  1988
Schweers   51.25 m •  1987
Royal Hakvoort Shipyard   49.99 m •  1994
Royal Hakvoort Shipyard   49.99 m •  2006
Schweers   49.26 m •  1986
Schweers   49.23 m •  1984
Royal Hakvoort Shipyard   48.77 m •  2010
Anastassiades & Tsortanides   48.4 m •  1973
Amels   48.2 m •  1982
CMB Yachts   46 m •  2010
Royal Hakvoort Shipyard   45 m •  2008
Royal Hakvoort Shipyard   44.9 m •  2011
Royal Hakvoort Shipyard   44.7 m •  2002
Royal Denship   44.41 m •  2007
Conrad   44.27 m •  2024
Conrad   44.27 m •  2022
Tansu Yachts   43.7 m •  2017
Friesland   43.62 m •  1991
Royal Hakvoort Shipyard   43.59 m •  2000
Royal Denship   43.4 m •  2008
Royal Denship   43.4 m •  2008
Royal Hakvoort Shipyard   43.01 m •  1991
Amels   42 m •  1984
Amels   42 m •  1987
Royal Denship   41.8 m •  2003
Royal Hakvoort Shipyard   40.69 m •  1986
Amels   40.23 m •  1988
Abeking & Rasmussen   40.02 m •  1987
Royal Hakvoort Shipyard   40 m •  2001
Conrad   40 m •  2018
Tansu Yachts   39.3 m •  2016
Tansu Yachts   39.1 m •  2017
Tansu Yachts   39 m •  2019
Tansu Yachts   38.75 m •  2014
Friesland   38.5 m •  1991
Tansu Yachts   38.4 m •  2017
Royal Hakvoort Shipyard   38.25 m •  2017
Ocean Pacifico   38 m •  2002